Önkénteseink

 

  Šimić Marija

 2011 november18-án kezdtem el önkéntes munkámat a Mária Rádióban. Érdekes módon kerültem ide. Még mielőtt megkezdte volna müködését a rádió a jelenlegi épületben, itt sétálgattam a bejárat előtt és láttam, hogy még folynak a munkálatok. Egy hang azt mondta bennem: „Gyere vissza egy hónap múlva.” Én így is tettem. Akkor már dolgozott a rádió stúdiója. Én bejöttem és megkérdeztem, hogy miben tudnék segíteni. Hát így kezdtem el önkéntes munkámat a rádió: ügyfélfogadó, telefonos, ügyeletes munkakörében. Mielőtt elkezdtem volna itt dolgozni, elég sok baj volt az egészségemmel, dohányos is voltam. Azóta engem Isten megszabadított a dohányzástól és betegségeimen is enyhített. Ami a legfontosabb, lelkileg is megváltoztam és ez kihatott egész életemre. Én ezt a Szűzanya közbenjárásának hiszem. Jó érzés itt lenni, mert segíthetek, jók a munkatársak és vidám a hangulat. Amíg az egészségem engedi, szeretném nyugdíjas éveimben segíteni önkéntes munkámmal a Mária Rádió munkáját. Erre kérem a Jó Isten áldását.

 

- - -

  

  Dévavári B. Valéria

 

- Először akkor hívtak meg a Mária Rádióba interjúalanyként, amikor a stúdió még kint volt Sándorban. Abban az időben még a Műemlékvédelmi Intézetben dolgoztam és a vajdasági kálváriákat jártam. Ennek kapcsán talált meg egy akkori önkéntes munkatárs és kért meg, hogy látogassak el a stúdióba. Egy órát kellett beszélnem a témáról, és bár először megijedtem a feladattól, végül sikerült elkészítenünk a műsort. Ezután otthon is időről időre rákattintottam a Mária Rádió honapjára az interneten. Közelebbi kapcsolatba akkor kerültem a Rádióval, amikor nyugdíjba vonultam, és eldöntöttem, hogy többé nem foglalkozom néprajzkutatással, nem írok több tanulmányt, nem tartok több előadást. Akkoriban tartottak egy, a népi vallásosságról szóló konferenciát Szegeden, amelyre engem is meghívtak. Én addigra már többször is hallottam a Mária Rádió rózsafüzér-imádságait, és általában akkor, amikor az apatini imacsoport, az apatini asszonyok imádkoztak. Az imacsoport leglelkesebb tagja egy horvátországi menekült asszony, aki csak „kupuszinai” magyar nyelven tud beszélni, miatta kezdtem el rendszeresen hallgatni az imacsoportok bejelentkezéseit. Egy-két imacsoportot személyesen is felkerestem és megbarátkoztam az asszonyokkal. Nem szép dolog, hogy ilyeneket mondok, de azt hiszem, hogy a Mária Rádióra a figyelmemet valójában a bennem lévő néprajzos hívta fel. Azóta egyre többet hallgatom az adást – ma pedig már egyre ritkábban bújik elő belőlem a néprajzos énem, és egyre inkább odafigyelek a lelki tartalmakra is.

- - -

  A Szabadkai Szent Kamill imaközösség és vezetőjük Trenka Irén

 

 Imaközösségünk nevét az olasz származású Lelissi Szent Kamill-ről kapta, aki jómaga is nagy türelemmel és alázattal ápolta, vigyázta a betegeket, és tiszta szívből imádkozott és böjtölt értük. Mindezt Isten dicsőségére tette. 1584 pünkösdjén pappá szentelték. Pár évvel később a pápa megerősítette Kamill közösségét, és 1591-ben megalakult a kamilliánus rend.

 A betegek iránt való érdeklődést, látogatásukat és irántuk érzett szeretetet és törődést és az IGAZI MEGHÍVÁST erre a szolgálatra csoportunk 2010. elején kapta meg Palatinus István atya által, aki már akkor kamilliánus volt. 2010. febrruár 02-án /Gyertyaszentelő Boldogasszony napján György Alfréd /kamilliánus rend elöljárója/ ittjárta alkalmával avattak bennünket kamilliánusokká, a szabadkai Szent Erzsébet kápolnájában ünnepélyes keretek közt orvosok, nővérek és testvérek társaságában. Akkor kaptuk meg a kis piros keresztet, ami a kamilliánusok jeléül szolgál. Eleinte a kórházban látogattuk a betegeket, majd az idősek otthonában. Imáddkoztunk értük és beszélgettünk velük. Második éve pedig a Mária rádió hullámhosszán igyekezünk némi vigasztalást, melegséget nyújtani az elfáradottaknak. Nagy örömmel jövünk mindig össze. Mindig kérjük a Szent Lélek vezetését, hogy rajtunk keresztül szóljon hozzájuk, és hogy tudjunk adni nekik némi megnyugvást, békét, szeretet és erőt. Ami nagyon fontos, meg kell említenünk, hogy a kamilliánus műsoraink havonta két alkalommal hallhatóak az éter hullámain, a Mária rádióban. Az egyik, a havi első szombat, este 20,15 órás kezdettel, ami 21,15 perckor ér véget. Erre az alkalomra mi készítünk a testvérekkel megbeszélve különböző lelki táplálékokat, imákat, saját személyes vagy más tanúságtételt, Előre kiválasztjuk az ahhoz a tartalomhoz fűződő dicsőítő zenéket is. Adásunk utolsó 20 percét odaajándékozzuk a kedves hallgatóinknak, hogy elmondhassák saját tapasztalataikat, élményeiket. Amennyiben nincs jelentkező,akkor mi folytatjuk még azzal a tartalommal, ami még a tarsolyunkban maradt. A második műsor alkalmunk külön a hallgatóink kérésére jött létre. Azzal a feltétellel kaptuk meg, hogy ez az adás főleg a betegeinkkel és mélyen tisztelt hallgatóinkkal való beszélgetést szolgálja. Ez az alkalom a hónap 4.-ik szombatja, ugyanúgy 20,15 perces kezdettel és 1 órahosszát tart. Megtörténik azonban, hogy a kedves hallgatók nem jelentkeznek, így ilyenkor mi beszélünk hozzájuk, vagy imákat és tanúságtételeket osztunk meg velük. Arra a kérdésünkre, hogy miért nem jelentkeznek, az szokott lenni a válaszuk, hogy szívesebben hallgatnak bennünket. A mi vágyunk viszont ebben az esetben, hogy ők szóljanak hozzánk, hogy elmondják mindazt, amit szeretnének velünk megosztani, és hogy kiért és miért imádkozzunk. Szeretnénk, hogy egy igazi közösség alakulna ki a betegek és kamilliánusok között, és hogy egymás javára legyünk, hiszen ez az Úr akarata! Minden műsorunk elején alázatosan bevonulunk a Mária rádió kápolnájába, és imádkozunk a Szent Lélekhez, hogy segítsen vezetni a műsort és irányítson bennünket és a betegeinket is. A műsorunk végén ugyanúgy bevonulunk a kápolnába, és mindannyian térdre borulva megköszönjük, Urunknak, Istenünknek, hogy velünk volt, és segített nekünk, mert NÉLKÜLE semmit sem tehetünk. Ilyenkor imádkozunk minden betegért!!!!

 

- - - 
 

  Varga Enikő

  Palatinus István atya kérésére kapcsolódtam be a rádió munkájába. Ő bízta rám 4 évvel ezelőtt a pénteki hittanórák műsorát. Szinte parancsszerűen hangzott el amikor rám bízta a feladatot. Arra a kérdésemre, hogy: -"Hogyan fogom én ezt csinálni?"- a válasza bíztató és igen sok szabadságot ígérő volt: - "Diplomás teológusként, mint hitoktató, hiszem, hogy nem tanítasz eretnekséget. A többit meg tedd ahogyan jónak látod." 

Azóta is ehhez tartom magam. Így született a pénteki hittanóra és az én önkénteskedésem a Mária Rádióban.

   Meg akarok osztani egy komoly  gondolatot mindenkivel, aki velem bárhol, akár a világhálón is találkozik. A "keresztény" név "Krisztus hívőket" jelent. Számomra a keresztény voltom mindenek felett áll, és ha Jézus Krisztus annyira fontos nekem, nem tehetek mást a követésében, mint amit Ő tett: önkénteskedni fogok a felebarátaim javára, amíg csak ezt a földi zarándokutat járom. Erre biztatja a Fillipiben élő keresztényeket és minden keresztényt a világ végezetéig, Szent Pál apostol amikor ezt írja:

-"Ugyanaz az érzés legyen bennetek amely Krisztus Jézusban volt. Ő Isteni mivoltában, Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát..." - értsd: odaadta önmagát nekünk.

A nyomában járók a szeretet parancsát aprópénzre váltva a hétköznapjaikban a szeretet, a jó, a szép, az igaz önkéntesei lesznek, ki-ki a maga helyén, és tehetségével építve Isten Országát.

   Én az evangéliumot mondom bele az éterbe a Mária Rádió hittanórájám át. Így jut el az Örömhír az én kis szolgálatom által is sok-sok otthonba. 

- - - 

  Mester Imre

 

2013. november 9-én a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kilencedik kongresszusát tartotta Budapesten, az Országház Felsőházi termében. Ezen a rendezvényen részt vett a délvidéki Keresztény Értelmiségi Kör küldöttsége is, amelynek tagjai voltunk Palatinus István atya és én is. A szünetben beszélgetni kezdtünk és István atya megkérdezte, tudnék-e és szeretnék-e valamilyen módon közreműködni a Mária Rádióval. Ennek a beszélgetésnek gyümölcseként egy hónappal később útjára indítottuk a Bibliaiskola című műsort. Ebben a műsorban alapvetően azokat a leckéket dolgozzuk fel, amelyek a Keresztény Értelmiségi Kör közreműködésével jelentek meg a Hitélet folyóirat mellékleteként. Ezeket a leckéket korábban Szabadkán, a Jézus Feltámadása plébánián, valamint Magyarkanizsán, a Szent Őrangyalok plébánián tartott bibliaórákon is feldolgoztuk. A cél egyértelmű: minél jobban megismerni a Szentírást, Isten hozzánk intézett Igéjét, ha úgy tetszik szerelmes levelét. Ennek jelentőségét a keresztény ember életében nem lehet eléggé hangsúlyozni! A II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum kezdetű dogmatikus konstitúciója az isteni kinyilatkoztatásról megállapítja: A Szentírásnak kell tehát táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést és magát a keresztény vallást is. A szent könyvekben ugyanis a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé és beszélget velük; s akkora erő és hatékonyság van Isten igéjében, hogy az Egyháznak támasz és életerő, az Egyház gyermekei hitének erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. (DV 6,21).

A Bibliaiskola mellett nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy közreműködhettem Palatinus atya Família című műsorának megvalósításában, mint a stúdió keverőpultjának kezelője, jelenleg pedig hasonló módon közreműködhetek Vajda Károly atya Halló, Mária Rádió című műsorában. 

 

- - - 

 

 

  Kovács Géza

 

   2012 őszén lehetőséget kaptam , hogy a Mária Rádióban is beszélhessek a Hagioterápiáról. 

Nagyon fontos, hogy a hallgató a műsorokon keresztül felismerje a valódi értékét, mint Istennek legfontosabb teremtményét, az „EMBERT”.

A heti találkozókon lehetőség nyílik átértékelni az életet, a múltat, a jelent és  jövőt. Mindenki átélheti a Megváltó szeretetét.

A másik műsor a fiatalokkal – hittanosokkal – havonta hallható szombaton.

Egy kerekasztal beszélgetés összeköt több nemzedéket és családokat. Lehetőség nyílik, hogy halljuk a fiatal nemzedék életfilozófiáját, vallásosságát, hitvilágát.

   Számomra öröm és megtiszteltetés, hogy részese lehetek egy nagy családnak. Hálás vagyok a Teremtőnek a Tőle kapott lehetőségért.  

 

 

- - -

 Muzslyai stúdió

A Mária Rádió muzslyai stúdiójának önkéntesei:

Tomić Jaroslav, Bűn Zsolt, Lelik Róbert.